1. പട്ടുനൂൽ

    1. നാ.
    2. പട്ടുവസ്ത്രം നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ
    3. നേർത്തതും മാർദവമുള്ളതുമായ നൂൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക