1. പട്ടുനൂൽക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പട്ടുനൂലുണ്ടാക്കുന്നവൻ
    3. സൗരാഷ്ട്രക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക