1. പട്ടുനൂൽപ്പുഴു

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ശലഭത്തിൻറെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴു (സമാധിദശയിൽ ഇതിൻറെ കൂടു പൊളിച്ചു പട്ടുനൂലുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക