1. പട്ടുപണി

    1. നാ.
    2. പട്ടുവിത, ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക