1. പട്ടോലിക

    1. നാ.
    2. പട്ടയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക