1. പണക്രീത

    1. വി.
    2. വിലയ്ക്കോ വാടകയ്ക്കോ പണയമായോ വാങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക