1. പണനം

    1. നാ.
    2. വ്യാപാരം
    3. വിക്രയം
    4. ചരക്കിനു ചരക്കു കൈമാറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക