1. പണപ്രിയം

    1. നാ.
    2. ദ്രവ്യാഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക