1. പണമാത്രം

    1. വി.
    2. പണത്തോളം വലിപ്പമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക