1. പണയക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പണയം കൊടുത്തവൻ
    3. പണയം വാങ്ങിയവൻ. (പ്ര.) പണയക്കൈച്ചീട്ട്
    4. പണയച്ചീട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക