1. പണയച്ചീട്ട്

    1. നാ.
    2. വസ്തു പണയമായി എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രമാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക