1. പണയപ്പാട്

    1. നാ.
    2. പണയം വച്ച വസ്തു
    3. വസ്തു പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക