1. പണായിതം

    1. നാ.
    2. സ്തുതി
    3. വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക