1. പണാർപ്പണം

    1. നാ.
    2. ഉടമ്പടി, കരാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക