1. പണിക്കോപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഓരോവേലയ്ക്കും വേണ്ട ഉപകരണം, പണിയായുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക