1. പണിക്കോൽ

    1. നാ.
    2. നെയ്ത്തുകാരുടെ ഒരു ഉപകരണം
  2. പണിക്കൂലി

    1. നാ.
    2. വേലക്കൂലി, നിർമാണച്ചെലവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക