1. പണിക്കൻ

  1. നാ.
  2. കമ്മാളൻ
 2. പാണികൻ

  1. നാ.
  2. കച്ചവടക്കാരൻ
 3. പാണിഘൻ

  1. നാ.
  2. കൈത്താളക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക