1. പണിതാവ്

    1. നാ.
    2. കച്ചവടക്കാരൻ, വ്യാപാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക