1. പണിത്തരം

    1. നാ.
    2. പണിചെയ്തുണ്ടാക്കിയ വസ്തു
    3. നല്ല വേല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക