1. പണിത്തല

    1. നാ.
    2. വേല ചെയ്തുവരുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക