1. പണിപ്പൊന്ന്

    1. നാ.
    2. ആഭരണം തീർക്കാനുള്ള പൊന്ന്
    3. ആഭരണരൂപത്തിലായ പൊന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക