1. പണിമൊഴി1

    1. നാ.
    2. വിനയപൂർവമായ വാക്ക്
  2. പണിമൊഴി2

    1. നാ.
    2. പറയപ്പെട്ടത്, ആജ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക