1. പണിയോല

  1. നാ.
  2. ചെത്തുതെങ്ങിൻറെ കൂമ്പിൽ കെട്ടുന്ന ഓല
 2. പണിയൽ

  1. നാ.
  2. തൊഴിൽ, തൊഴിൽ ചെയ്യൽ
 3. പണിയാല

  1. നാ.
  2. പണിപ്പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക