1. പണിവിചാരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. വേലക്കാരുടെമേലുള്ള അധികാരം, ആ അധികാരം നടത്തുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക