1. പണ്ടത്തെത്

    1. നാ.
    2. പഴയത്, പണ്ടുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക