1. പണ്ടാരക്കരം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കരം (കുടിയാനവന്മാർ സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടത്)
    3. രാജകുടുംബം വക വസ്തുക്കളുടെ കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക