1. പണ്ടാരക്കോലം

    1. നാ.
    2. സന്ന്യാസിവേഷം, കപടസന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക