1. പണ്ടാരപ്പൂമുഖം

    1. നാ.
    2. ആൽപോലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുറ്റും കെട്ടിയുയർത്തുന്ന തറ, ആൽത്തറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക