1. പണ്ടാരവാരിയം

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രഭരണസമിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക