1. പണ്ഡാവാൻ

    1. നാ.
    2. പണ്ഡിതൻ, ബുദ്ധിമാൻ
  2. പാണ്ഡവൻ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡുവിൻറെ പുത്രൻ (ധർമപുത്രൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ എന്നിവരെലാരെങ്കിലും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക