1. പണ്ഡിതിമാവ്

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡിത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക