1. പണ്ണുക

    1. ക്രി.
    2. അലങ്കരിക്കുക
    3. സംഭോഗം ചെയ്യുക
    4. ഉണ്ടാക്കുക
    5. ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക