1. പണ്യശാല

  1. നാ.
  2. പീടിക
  3. പണ്യവീഥി
  4. കച്ചവടച്ചരക്കു സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി
 2. പുണ്യശാലി

  1. നാ.
  2. പുണ്യവാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക