1. പതംഗം

  1. നാ.
  2. തീപ്പൊരി
  3. പക്ഷി
  4. സൂര്യൻ
  5. അമ്പ്
  6. എരിക്ക്
  7. രസം
  8. പന്ത്
  9. പട്ടം
  10. വിട്ടിൽ
  11. ഒരിനം ചന്ദനം
  12. ഈച്ച, ഈയാമ്പാറ്റ
  13. വെട്ടുക്കിളി
  14. നീരിരിപ്പ
  15. പത്തങ്ങം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക