1. പതംഗൻ

  1. നാ.
  2. പിശാച്
  3. സൂര്യൻ
  4. ശ്രീകൃഷ്ണൻ
  5. ആൺപക്ഷി
 2. പതംഗിനി

  1. നാ.
  2. പെൺപക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക