1. പതക്കം

    1. നാ.
    2. കല്ലുവച്ച ഒരുതരം ആഭരണം, മെഡൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക