1. പതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി, അധഃപതിച്ചവൻ
 2. പഥകൻ

  1. നാ.
  2. മാർഗദർശി
  3. വഴിയറിയുന്നവൻ
 3. പദ്ഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
  3. കാൽനടയായി പോകുന്നവൻ
 4. പദഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
 5. പാതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി
  3. കുറ്റവാളി
  4. നാശകൻ
 6. പതാകിനി

  1. നാ.
  2. "കൊടിയടയാളമുള്ളവൾ", സൈന്യം
 7. പോതകൻ

  1. നാ.
  2. ബാലകൻ
 8. പാതുകൻ

  1. നാ.
  2. പതിക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പാതുകി
 9. പഥികൻ

  1. നാ.
  2. വഴിപോക്കൻ
  3. വിരഹി
 10. പീതകൻ

  1. നാ.
  2. വ്യാഴൻ, ബൃഹസ്പതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക