1. പതത്രം

  1. നാ.
  2. വാഹനം
  3. ചീറക്, തൂവൽ
 2. പാദത്രം, -ത്രാണം

  1. നാ.
  2. ചെരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക