1. പതത്രവാൻ

    1. നാ.
    2. പതത്രത്തോടുകൂടിയത്, പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക