1. പതദ്ഭീരു

    1. നാ.
    2. പുള്ള്
    3. കഴുകൻ (മറ്റുപക്ഷികൾക്കു ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക