1. പതനീയ

    1. വി.
    2. പതി(പ്പി)ക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക