1. പതനീയം

    1. നാ.
    2. പതിപ്പിക്കുന്നത്, പതിപ്പിക്കത്തക്കത്
    3. മഹാപാപം (നരകത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക