1. പതപാകം

    1. നാ.
    2. നല്ലനില (അടക്കവും ഒറ്റുക്കവുമുള്ള നില)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക