1. പതപ്പാട്

    1. നാ.
    2. പാകം
    3. മൃദുത്വം
    4. ക്ഷീണം (പ്ര.) ഊപ്പാടും പതപ്പാടും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക