1. പതയാലു

    1. വി.
    2. പതനശീലമുള്ള, വീഴുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക