1. പതയുക

    1. ക്രി.
    2. ദ്രാവകം പതയുള്ളതായിത്തീരുക, നുരവരുക
    3. കുമിളയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക