1. പതറിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പതറുന്നതിനു കാരണമാകുക
 2. പിതർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പിതിർക്കുക
 3. പൊതിർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തുളയ്ക്കുക
  3. നനയ്ക്കുക, കുതിർക്കുക
  4. ഊറയ്ക്കിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക