1. പതറുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുക, പരിഭ്രമിക്കുക, മനസ്സു കുഴങ്ങുക
    3. ചിതറുക, പരക്കുക, പലയിടത്തായി വീഴുക, ചിന്നുക
    4. ഇടറുക, നേരെയുള്ള ഗതി മുടങ്ങുക, വേയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക