1. പതലം

  1. നാ.
  2. ശ്രദ്ധ
  3. രക്ഷ
 2. പാതാളം

  1. നാ.
  2. ഭൂമിക്കുകീഴിലുള്ള ഏഴുലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്
  3. വലിയ ഗുഹ
 3. പീതലം

  1. നാ.
  2. പിച്ചള
 4. പുത്തില്ലം

  1. നാ.
  2. പുതിയവീട്
 5. പീതളം

  1. നാ.
  2. പിച്ചള
  3. മഞ്ഞനിറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക