1. പതാകാവ്യൂഹം

    1. നാ.
    2. സേനകളെ യുദ്ധത്തിനു അണിനിരത്തുന്ന രീതികളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക